Giáo dục địa phương lớp 10 tỉnh an giang môn mĩ thuật

HS Nhận biết và nêu cảm nhận của em về ý nghĩa, phong tục một số lễ hội truyền thống ở địa phương tỉnh An Giang. Học sinh biết được hình thức trang trí, cách phục sức, … trong lễ hội truyền thống tại địa phương. Hs vẽ được một bức tranh của nhóm hoặc cá nhân về đề tài tài lễ hội truyền thống tại địa phương. Biết trưng bày, giới thiệu và chia sẻ cảm nhận về bài vẽ của mình hoặc nhóm về đề tài lễ hội truyền thống tại địa phương.

Giáo dục địa phương lớp 7 tỉnh an giang môn mĩ thuật

Học sinh biết được nghệ thủ công truyền thống và đặc điểm sản phẩm thủ công mĩ nghệ địa phương An Giang; cảm nhận được nét đẹp sản phẩm thủ công mĩ nghệ địa phương; biết về địa danh, tên sản phẩm thủ công mĩ nghệ địa phương và học sinh thực hiện được sản phẩm thủ công mĩ nghệ đơn giản.